Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông

Cập nhật, 06:02, Thứ Năm, 11/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các đơn vị truyền thông, báo chí thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Đặc biệt là, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, có nhiều bài viết phân tích, luận giải, làm rõ những thông tin suy diễn, sai sự thật, gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh ta, mà gần đây là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những thông tin về công tác phòng chống dịch, sự chủ động, quyết liệt trong hành động của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh, đã tạo sự đồng thuận để xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Điển hình như, Báo in Vĩnh Long phát hành 5 kỳ/tuần, 12 trang/số cùng với Trang thông tin điện tử Vĩnh Long online được xem là kênh thông tin đối ngoại của tỉnh và có số lượng truy cập từ nước ngoài chiếm tỷ lệ khá.

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long có 4 kênh truyền hình, 1 kênh phát thanh, phát sóng 24/24 vừa đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Đây là hai cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, ngày càng phát triển, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích báo chí cách mạng; thực hiện có hiệu quả các chức năng thông tin, tuyên truyền, kinh tế, giải trí và phản biện; có chú ý đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng.

Các chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên trang của báo, đài bám sát định hướng, tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin phong phú, có tính hai chiều nhằm cung cấp cho khán thính giả, độc giả cái nhìn toàn diện. Trong đó, có chú ý tăng cường các tin, bài, phóng sự có nội dung đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa.

Trong công cuộc phát triển, nhất là thời kỳ công nghệ 4.0, các cơ quan báo chí cũng đã xây dựng được các trang facebook, kênh Youtube của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long Online; các trang, kênh mạng xã hội này thường xuyên cập nhật những diễn biến tình hình chính trị, xã hội, kinh tế trong cả nước, tin thế giới, tin địa phương; tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua các gương người tốt việc tốt và các phong trào điển hình tại các địa phương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, đặc biệt có tuyến tin bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, báo chí, truyền thông của tỉnh vẫn còn chưa thật mạnh dạn trong công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để góp phần lành mạnh hóa bộ máy Đảng, Nhà nước. Hoạt động truyền thông, báo chí đôi lúc chưa thật sắc bén, kịp thời trong công tác đấu tranh tư tưởng, nhất là đối với các thông tin xấu, độc, thù địch trên internet.

Chính vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, xem đó là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên, rộng khắp. Vì thế, trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh cần tập trung những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để cán bộ, nhân dân hiểu, đồng thuận, kết hợp với đấu tranh, phê phán các hành động tiêu cực trong đời sống xã hội; chủ động phòng ngừa, phê phán nhận thức lệch lạc; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái và thù địch.

Thứ hai, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài nhằm đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin; chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời và cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trên mặt trận thông tin, nhất là các vấn đề nổi cộm, phức tạp mới nảy sinh tại địa phương.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức trong suy nghĩ, hành động, tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trước những thông tin sai trái, độc hại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thứ ba, thường xuyên có những bài viết hướng dẫn, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ khối đoàn kết nội bộ và đe dọa đến an ninh quốc gia.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên báo chí, phát huy ưu thế của cả 4 loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, đồng thời gắn kết chặt chẽ, phù hợp với truyền thông xã hội.

Thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục, phân công cán bộ, phóng viên nghiên cứu, phụ trách chuyên sâu về công tác đấu tranh, phản bác và nghiên cứu, viết bài; đồng thời, lựa chọn những bài viết trong tuyến thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đăng tải, tuyên truyền trên tất cả các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, góp phần đẩy lùi các thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch.

Thứ năm, tăng cường sử dụng các loại hình văn hóa- văn nghệ trong tuyên truyền kinh tế- xã hội, làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, thông qua lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ thăng hoa thành những tác phẩm có ý nghĩa lan tỏa và sức sống lâu bền.

Các cơ quan truyền thông, báo chí cần phát huy triệt để vai trò của tất cả các loại hình văn hóa- văn nghệ vào việc tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, biểu dương điển hình nhân tố mới trong lao động, sản xuất.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, đòi hỏi các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh cần chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện để cung cấp thông tin một cách đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Nhất là với các vấn đề quan trọng được người dân quan tâm, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh, không để cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, khai thác và chống phá.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí cần thiết phải xây dựng và mở rộng lực lượng cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; chú ý nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh, phản bác với những luận cứ thật khoa học, chặt chẽ và có tính thuyết phục cao.

Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Do đó, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng, chống phá Nhà nước và chế độ ở nước ta của các thế lực thù địch, phản động.

Theo đó, cần tăng cường phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động.

Báo chí phải tích cực, chủ động, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, qua đó đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 3 cơ quan báo chí, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Tạp chí Văn nghệ Cửu Long và 1 Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long; có 2 cơ quan đại diện trên địa bàn tỉnh là Thông tấn xã Việt Nam tại Vĩnh Long và Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập.

Bên cạnh đó, còn có hệ thống 8 trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao cấp huyện, 1.852 cụm loa truyền thanh không dây ấp, khóm/ 107 xã phường, thị trấn; 32 cơ quan ban ngành cấp tỉnh và cấp huyện có bản tin chuyên ngành và trang thông tin điện tử.

Toàn tỉnh có 159 nhà báo và 315 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

NGUYỄN HIẾU NGHĨA (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)