100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ ĐH và cao cấp lý luận chính trị

Cập nhật, 12:27, Thứ Năm, 14/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW BCH Trung ương khóa XII, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp, các ngành về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

Quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đồng bộ, bảo đảm khách quan, chính xác, chặt chẽ, công bằng, minh bạch trong việc lựa chọn cán bộ thật sự có phẩm chất, năng lực và uy tín để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Hiện 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ ĐH và cao cấp lý luận chính trị, trong đó, 43% có trình độ sau ĐH (38,34% thạc sĩ, 4,66% tiến sĩ); 98,22% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ ĐH (18,31% có trình độ sau ĐH), 66,86% có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 96,87% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ ĐH (10,90% có trình độ thạc sĩ), 44,98% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Tổ chức, bộ máy được củng cố, tăng cường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân công, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống lạm quyền trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và công tác cán bộ trong tình hình mới.

NGUYỄN THỊNH