5 năm: 232 tổ chức cơ sở đảng và 26.400 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cập nhật, 12:27, Thứ Năm, 14/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Việc ban hành hướng dẫn kịp thời, quy định rõ các nội dung, tiêu chí, các bước thực hiện cụ thể đã giúp cho công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng được khách quan, trung thực. Kết quả có 232 tổ chức cơ sở đảng và 26.400 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.249 tổ chức cơ sở đảng và 141.997 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm được thực hiện nghiêm túc, nội dung kiểm điểm bám sát vào hướng dẫn, đi sâu phân tích, kiểm điểm những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, bức xúc ở địa phương, đơn vị với tinh thần đoàn kết xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành.

Song song, đối chiếu 82 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để phân tích, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và từng cá nhân.

NGUYỄN THỊNH