Câu chuyện nông thôn

Hướng đi tất yếu của nông nghiệp

Cập nhật, 19:42, Thứ Tư, 02/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhiều năm qua, nền nông nghiệp hầu hết các địa phương đã được cơ cấu lại. Tuy nhiên, việc đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đa số chỉ ở mức các mô hình trình diễn, quy mô nông hộ và tỷ lệ ứng dụng đại trà còn hạn chế; việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất chưa gắn với xây dựng chuỗi liên kết, thiếu doanh nghiệp tham gia.

Tư duy về sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng hiệu quả, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh còn chưa được chú trọng đúng mức...

Nguyên nhân là nền nông nghiệp nhìn chung vẫn còn ở tầm mức thấp. Sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; chủ yếu dựa vào truyền thống, kinh nghiệm; vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất hiện đại. Điểm xuất phát của người dân, doanh nghiệp còn thấp.

Tư duy sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo hướng tạo ra sản phẩm chạy theo lợi nhuận trước mắt, theo số lượng là chính; chưa liên kết chặt chẽ với thị trường.

Công tác thông tin, phổ biến kỹ thuật về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các quy định của các thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa được xem trọng. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao chưa đủ sức hấp dẫn.

Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, đa dạng, theo yêu cầu của thị trường; từ phát triển theo số lượng sang chất lượng để có hiệu quả cao hơn; tập trung cho ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật số; vận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 - là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp nước ta.

Hướng đến nền nông nghiệp sạch, xanh, bền vững và hiện đại. Trong đó, ứng dụng công nghệ cao là phát triển một nền nông nghiệp ứng dụng hợp lý những công nghệ mới, tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả, tạo đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu của xã hội và bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững.

Qua đó, nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của người sản xuất, từng bước tiến tới phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp; tối đa hóa việc tái tạo và tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Hailua@.com