Số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính có phát sinh

Cập nhật, 09:01, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Đó là kết quả thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) có phát sinh trong 6 tháng đầu năm. Theo UBND tỉnh, đến nay, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.670 TTHC.

Kết quả 6 tháng, các sở, ban, ngành tỉnh đã giải quyết xong tổng số 108.377 hồ sơ TTHC; trong đó có 108.272 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,9%. UBND cấp huyện đã giải quyết đúng hạn 16.524 hồ sơ (94,84%). UBND cấp xã đã giải quyết xong tổng số 171.266 hồ sơ; trong đó có 98,36% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Theo đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 1.073 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác giải quyết TTHC.

AN CHI