Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Cập nhật, 07:40, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Ngày 16/5/2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (sau đây gọi tắt là quy trình). Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Theo đó, quy trình gồm 3 bước:

- Bước 1: Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

- Bước 2: Xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng;

- Bước 3: Xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Việc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là một cuộc kiểm toán có trong kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán bổ sung của Kiểm toán Nhà nước.

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc nội dung, phạm vi kiểm toán của một cuộc kiểm toán có trong kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán bổ sung.

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được tiếp nhận liên quan đến một cuộc kiểm toán đang trong quá trình thực hiện kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định tách thành một cuộc kiểm toán khác.

BT (theo thuvienphapluat.vn)