Bổ sung khoản chi tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 09/03/2023 (GMT+7)

Thông tư 06/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.

Theo đó, bổ sung các chi phí phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa vào nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước, cụ thể:

- Chi mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa:

+ Phần mềm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.

+ Bài giảng, phần mềm mô phỏng, thiết bị phục vụ giảng dạy trực tuyến từ xa.

+ Chi phí đường truyền và các chi phí công nghệ thông tin khác.

- Chi số hóa tài liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa.

Nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện.

BT (theo thuvienphapluat.vn)