Hướng dẫn mới về thanh toán hợp đồng xây dựng

Cập nhật, 12:12, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 3/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Thông tư 02 có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

Tại Điều 3 hướng dẫn về việc thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng như sau:

- Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

- Trường hợp có sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm giá trị lớn, vật liệu xây dựng phải dự trữ theo mùa được tạm ứng để thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 18 Nghị định 37/2015.

Hồ sơ tạm ứng phải liệt kê danh mục, đơn giá, tổng giá trị từng loại vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm.

Khi thanh toán phải giảm trừ giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với phần giá trị đã được tạm ứng theo nội dung hợp đồng.

- Việc tạm thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 19 Nghị định 37/2015 căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng lần tạm thanh toán để quyết định giá trị và biện pháp bảo đảm với các khoản tạm thanh toán. Một số trường hợp cụ thể như sau:

Đối với các hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đến kỳ thanh toán mà chưa có dữ liệu điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong hợp đồng để tạm thanh toán.

Đối với sản phẩm, công việc, công tác đang thi công, chưa hoàn thành thì căn cứ mức độ hoàn thành đối với từng trường hợp cụ thể và chi tiết đơn giá trong hợp đồng để thực hiện tạm thanh toán.

- Đối với các sản phẩm, công việc, công tác chưa được hoàn thành, phải xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể có liên quan trước khi thanh toán.

- Hồ sơ tạm thanh toán gồm: biên bản nghiệm thu khối lượng/biên bản xác nhận khối lượng, bảng tính giá trị thanh toán phát sinh; bảng tính giá trị tạm thanh toán và đề nghị tạm thanh toán.

BT (theo luatvietnam.vn)