Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu doanh nghiệp

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

Ngày 5/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 08, việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu được yêu cầu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua.

- Được từ 65% người sở hữu trái phiếu đại diện cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

- Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường.

- Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian kéo dài tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

- Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã từ 65% người sở hữu trái phiếu đại diện chấp thuận).

BT (theo luatvietnam.vn)