Quy định mới về cấp giấy phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân

Cập nhật, 16:02, Thứ Ba, 07/03/2023 (GMT+7)

Ngày 1/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng nhân dân. Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Theo đó, quy định mới đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân tại Điều 11 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN. Cụ thể:

- Danh sách các thành viên tham gia góp vốn phải được tất cả thành viên tham gia góp vốn ký xác nhận và có nội dung:

Số CCCD/CMND/hộ chiếu đối với thành viên là cá nhân.

Số CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện hộ gia đình đối với thành viên là hộ gia đình.

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập hoặc số giấy tờ khác có giá trị tương đương và số thẻ CCCD hoặc số CMND/Hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp đối với thành viên là pháp nhân.

- Đối với thành viên góp vốn là cán bộ, công chức, viên chức phải có: giấy xác nhận nơi công tác, bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc của cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

- Đối với thành viên là pháp nhân phải có: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Quỹ tín dụng nhân dân đã thành lập và hoạt động theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành không phải xin cấp lại giấy phép theo quy định tại thông tư này.

Sổ góp vốn đã được quỹ tín dụng nhân dân cấp cho thành viên trước ngày thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hoặc đổi mới khi thành viên có yêu cầu.

BT (theo luatvietnam.vn)