Mang Thít: Giới thiệu 45 đồng chí ứng cử nhân sự BCH nhiệm kỳ mới

Cập nhật, 05:43, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương giảm 5% số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ 2015- 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến là 39 đồng chí (giảm 2 đồng chí).

Theo đó, nguồn ứng cử là 53 đồng chí, trong đó tái cử 35 đồng chí, mới ứng cử 18 đồng chí; dự kiến số ứng cử 45 đồng chí (dư 6 đồng chí, chiếm 13,33%). Về cơ cấu 3 độ tuổi: dưới 40 tuổi không dưới 10% (5 đồng chí); từ 40- 50 tuổi có 40- 50% (từ 22 đồng chí); còn lại trên 50 tuổi; tỷ lệ nữ phấn đấu từ 15% (7 đồng chí) trở lên.

Về số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 11 đồng chí, giới thiệu ứng cử 13 đồng chí, dư 2 đồng chí, chiếm 15,4%; Thường trực Huyện ủy là 3 đồng chí, bầu tròn, không có số dư.

Xã Tân Long Hội và huyện Mang Thít là điểm của tỉnh bầu bí thư trực tiếp. Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Long Hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2020; các chi- đảng bộ còn lại đại hội đến ngày 29/4/2020 dứt điểm.

NGUYỄN XUÂN