Dự kiến nhân sự BCH Đảng bộ huyện Long Hồ

Cập nhật, 05:23, Thứ Năm, 27/02/2020 (GMT+7)

Chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp trên phân bổ số lượng nhân sự BCH Đảng bộ huyện Long Hồ là 39 đồng chí, ban thường vụ 11 đồng chí.

Theo đó, tổng số cấp ủy viên dự kiến ứng cử là 48 đồng chí, qua thực hiện quy trình 5 bước theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- sẽ rút lại còn 45 đồng chí giới thiệu cho đại hội.

Như vậy, số dư dự kiến là 6 đồng chí, đạt 15,3%. Trong đó, tái cử: 31, chiếm 68,89%; ứng cử mới: 14, chiếm 31,11%; cán bộ nữ: 11, chiếm 24,44%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi): 5, chiếm 10,2%.

Tổng số ủy viên ban thường vụ dự kiến ứng cử là 13 đồng chí, số dư 2 đồng chí, đạt 18,18%. Trong đó, tái cử: 9, chiếm 69,23%, ứng cử mới: 4, chiếm 30,76%; cán bộ nữ: 3, chiếm 23,07%. Về cơ cấu độ tuổi, không có cán bộ trẻ dưới 40 tuổi.

NGUYỄN XUÂN