Long Hồ: 15 xã- thị trấn hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị

Cập nhật, 05:43, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

+ Dự kiến ngày 24- 25/3/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hạnh

Chuẩn bị đại hội chi- đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025, hiện 15 xã- thị trấn trên địa bàn huyện Long Hồ đã hoàn thành nội dung dự thảo báo cáo chính trị.

Các xã- thị trấn đã tập trung lãnh đạo xây dựng đề cương tổng quát và đề cương chi tiết, hoàn chỉnh báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Đến nay, một số địa phương đang lấy ý kiến rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, trí thức và các chuyên gia trên địa bàn (nếu có).

Riêng đối với xã Tân Hạnh được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Huyện ủy Long Hồ đã chỉ đạo xã sớm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy để trình đại hội.

Đến nay, xã đã dự thảo (lần 3) báo cáo chính trị, đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân theo quy định, tổng hợp trình BCH đảng bộ lần cuối và trình Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ vào nửa cuối tháng 2/2020.

NGUYỄN PHƯƠNG