Tư tưởng Bác soi đường, Đảng cùng nhân dân tiến bước

Cập nhật, 05:47, Thứ Ba, 16/05/2023 (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2022.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2022.

(VLO) Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Kỳ 1: Tư tưởng Bác là nền tảng tinh thần của xã hội 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” được toàn hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long nghiêm túc học tập và làm theo với nhiều cách làm hay, những mô hình hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững.

Lan tỏa mạnh mẽ Chỉ thị 05 trong toàn xã hội

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Trang, để việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân thì công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Thông qua tuyên truyền làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền được các cấp ủy quan tâm, tập trung thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở. Việc tuyên truyền được chuyển tải bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

Ngoài ra, Ban tuyên giáo các cấp kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay có hiệu quả ở cơ sở để nhân rộng được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Nguyễn Thanh Triều cho rằng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, nề nếp của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ phải cụ thể hóa cho phù hợp, sát thực tế với chức năng nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả.

Thường xuyên sinh hoạt trong các buổi họp lệ và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao nhận thức và chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thời gian qua các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Công tác tuyên truyền được thực hiện phong phú, đa dạng, đi từng ngõ gõ từng nhà để nâng cao nhận thức cho từng hội viên, phụ nữ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Anh và lãnh đạo địa phương cùng tham gia ra quân và trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh (Tam Bình), vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Anh và lãnh đạo địa phương cùng tham gia ra quân và trồng cây xanh tại xã Phú Thịnh (Tam Bình), vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức, tiến tới xây dựng hình tượng người phụ nữ thời đại mới. Mà trước hết là xây dựng hình ảnh người cán bộ hội tận tụy, có trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

“Nói đi đôi với làm”

Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, gắn giữa lời nói với việc làm, thì lời nói đó mới có giá trị.

Cần có nội dung, phương thức, phương pháp phù hợp để việc làm theo có hiệu quả thiết thực, được tiến hành thường xuyên, liên tục, tránh căn bệnh hình thức.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể, không thể chung chung. Phải có quyết tâm và phải đi liền với chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, có khả năng thực thi, đáp ứng đủ các điều kiện thực tế.

Từ học và làm theo Bác đôi khi không phải ở đâu xa, không chỉ là những việc có tầm vóc lớn lao, mà đôi khi nó đơn thuần, gần gũi sát sao với cuộc sống đời thường ở địa phương, cơ sở.

Với vai trò Chủ tịch Hội LHPN kiêm Phó Ban Công tác gia đình của xã Long Mỹ (Mang Thít), chị Ngô Nguyễn Hiền Nhi tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình, nghiên cứu biên soạn tài liệu sinh hoạt tuyên truyền.

Người nữ cán bộ hội nhỏ bé nhưng luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tư vấn, hòa giải về vấn đề gia đình, xử lý tốt các trường hợp bạo lực gia đình.

Chị đã vận động thành lập CLB “Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình” và mô hình “địa chỉ tin cậy” ở 4/4 ấp. Đặc biệt, với những mô hình rất “đời thường”, rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, chị Nhi và hội phụ nữ xã đã mang lại giá trị cuộc sống đầy yêu thương.

Không những thế, tại đây còn xây dựng được mô hình học theo Bác thực hành tiết kiệm là vận dụng triệt để mô hình “biến rác thải thành tiền để giúp bệnh nhân nghèo” hay mô hình từ thiện “Bánh mì 0 đồng” phục vụ cho phụ nữ buôn bán dạo, người cơ nhỡ…

“Qua học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tôi ấn tượng sâu sắc nhất là đức tính gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân của Bác.

Tôi tâm niệm, khi tuyên truyền vận động phải bằng cái tâm và cố gắng cụ thể hóa từng nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương.

Vì thế, hội đã thành lập và duy trì được các mô hình phù hợp với hội viên để ngày càng thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội”- chị Ngô Nguyễn Hiền Nhi chia sẻ.

Công tác tuyên truyền của cán bộ hội phụ nữ là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chuyển biến từ học tập sang làm theo đầy hiệu quả.
Công tác tuyên truyền của cán bộ hội phụ nữ là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chuyển biến từ học tập sang làm theo đầy hiệu quả.

Sau khi được tiếp thu chuyên đề năm 2022, Phó Trưởng Phòng Xây dựng Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp- Nguyễn Thị Hoàng Yến xây dựng mô hình “gương mẫu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Kết quả, chị đã thực hiện trên 120 đầu việc, trong đó có 90% việc hoàn thành đúng, vượt tiến độ và có chất lượng.

Theo chị Nguyễn Thị Hoàng Yến: “Qua việc nghiên cứu thực hiện mô hình, bản thân đã có sự tiến bộ rõ rệt về tư tưởng và đạo đức, tác phong làm việc, lập trường tư tưởng luôn vững vàng. Nhất là có tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, cùng đồng nghiệp giải quyết công việc vượt tiến độ và có chất lượng”.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhận định, từ phong trào học tập và làm theo Bác, đã chuyển biến tích cực từ “học tập” sang “làm theo”.

Nhiều vấn đề khó, bất cập trong công tác xây dựng Đảng, trong các lĩnh vực chuyên môn đã được giải quyết có hiệu quả. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta sẽ ngày càng tăng cường được sức mạnh, sức chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong 2 năm qua, Vĩnh Long có 10.153 tấm gương (1.838 tập thể và 8.244 cá nhân, trong đó có 832 gương tôn giáo, dân tộc, hộ dân và quần chúng) tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Qua đó, đã cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả đạt được trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Kỳ 2: Khơi sức dân xây quê hương đổi mới

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN