Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật, 21:04, Thứ Tư, 29/01/2020 (GMT+7)

 

LÊ TIẾN DŨNG- TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY TAM BÌNH

LÊ TIẾN DŨNG-

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY TAM BÌNH

Xác định công tác xây dựng Đảng vững mạnh là then chốt, có tính quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; huyện Tam Bình đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để lãnh đạo thực hiện hiệu quả: hoàn thiện việc xây dựng Quy chế hoạt động, nắm vững và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng;

đánh giá sát, đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng theo hướng coi trọng chất lượng, không chạy theo thành tích; thường xuyên quan tâm công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ đối với những đồng chí có tâm huyết, tiêu biểu, có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực tổ chức thực tiễn; giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ;

phân công ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham dự các kỳ họp lệ chi bộ trực thuộc (nhất là chi bộ ấp- khóm) để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở giúp chi bộ thực hiện; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; cụ thể hóa nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo.

Tam Bình là huyện có trên 84,7% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Bình xác định phát triển kinh tế- nhất là kinh tế nông nghiệp- là nền tảng phát triển bền vững của huyện.

Trong đó, cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, bền vững, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng, thực hiện của nông dân là yếu tố quyết định thành công.

Xác định phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả bền vững là nhiệm vụ hàng đầu gắn với việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tam Bình xác định 2 cây- 2 con chủ lực (đó là cây lúa- cây cam sành và con bò- con dê) để tập trung chỉ đạo thực hiện. Về cây lúa, mỗi năm huyện Tam Bình sản xuất trên 40.000ha, năng suất bình quân trên 6,5 tấn/ha.

Năm 2019, toàn huyện giảm được 7,66% diện tích lúa ở những nơi sản xuất không hiệu quả (tương đương 3.496,4ha). Huyện chọn các xã Bình Ninh, Ngãi Tứ, Loan Mỹ sản xuất 2 vụ lúa chính- 1 vụ màu trong năm; tiếp tục chỉ đạo duy trì thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ ở xã Mỹ Lộc; duy trì diện tích cánh đồng mẫu lớn, bình quân mỗi vụ tương đương 7.500ha. Về đàn bò, đến cuối năm 2019 có 16.223 con, tăng 11,3% so năm 2016. Đàn dê 8.918 con, tăng 10,77% so năm 2016.

Toàn huyện xây dựng được 33 mô hình liên kết (trong đó huyện 8 mô hình, xã- thị trấn 25 mô hình; trung bình mỗi xã- thị trấn thực hiện 1- 2 mô hình). Trong đó, 2 mô hình được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong năm 2019 là liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ ở Mỹ Lộc (50ha), mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất cây cam sành ở Loan Mỹ và Bình Ninh (100ha). 

Song song với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từng cấp ủy đảng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc định hướng những chủ trương lớn của Đảng, của Chính phủ.

 Nhờ kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, có sự tham gia tích cực của toàn xã hội, trong năm 2019 toàn huyện đã huy động được 191,13 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách nhà nước 170,23 tỷ đồng, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp 29.149 tỷ đồng), để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Toàn huyện vận động thực hiện được 128 tuyến đường hoa, đường sáng- xanh- sạch- đẹp; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội trên 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo của huyện...

Hiện nay, toàn huyện có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 56,25%). Cuối năm 2019, xây dựng thêm xã Bình Ninh đạt 19 tiêu chí, nâng lên toàn huyện có 10/16 xã đạt chuẩn (chiếm 62,5%). Các xã còn lại vận động thực hiện đạt tiêu chí nội lực đăng ký, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn thì giữ vững và nâng chất các tiêu chí.

Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng và góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng.

Quá trình củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn xác định nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hợp lòng dân.

Huyện ủy đã tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cả hệ thống chính trị trong quá trình vừa củng cố, xây dựng tổ chức đảng vừa đảm bảo yêu cầu lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của người dân sẽ tạo ra sức mạnh cả về chính trị và kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng vững chắc thế mạnh toàn diện ở cơ sở trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. 

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Tam Bình quyết tâm đoàn kết, vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.