Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính không?

Cập nhật, 14:05, Thứ Sáu, 07/06/2024 (GMT+7)

Do hoạt động khó khăn nên doanh nghiệp của tôi muốn tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Vậy chúng tôi có cần phải nộp báo cáo tài chính như trước đây không?

Phan Phú Hùng

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Khoản 2, Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Còn tại điểm b, khoản 3, Điều 43 Luật Quản lý thuế thì hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Căn cứ vào những quy định này thì doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính vẫn phải nộp báo cáo tài chính. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trọn năm thì không nộp báo cáo tài chính.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC