Đối tượng nào được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước?

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi nghe nói hiện nay có một số đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xin hỏi cụ thể đó là đối tượng nào và mức giảm bao nhiêu?

Phạm Xuân Nghị (Long Hồ)

Trả lời: Tại Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

- Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC