Không tư vấn việc làm cho người khuyết tật có bị xử phạt?

Cập nhật, 06:06, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi nghe nói nếu cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho người khuyết tật không tư vấn việc làm cho đối tượng này thì sẽ bị xử phạt. Xin hỏi theo quy định mức phạt cụ thể là bao nhiêu?

Lê Thành Được (Long Hồ)

Trả lời: Theo khoản 1, Điều 14 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định về hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với người khuyết tật, hành vi không tư vấn việc làm cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Về mức phạt tiền, tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của nghị định này là mức phạt đối với cá nhân vi phạm, trừ quy định tại các Điều 8, 9, 12, 13, 14, khoản 1 Điều 16, Điều 33 và khoản 2 Điều 36 của nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC