Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Cập nhật, 05:37, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, ATTP. Kịp thời xử lý dứt điểm các điểm nóng về an ninh, ATTP được dư luận xã hội, người tiêu dùng quan tâm, phản ánh trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về an ninh, ATTP. Chủ động tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Xây dựng, phát triển các nguồn và các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng. Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, đơn vị.

HẢI YẾN