Động cơ vào Đảng phải trong sáng

Cập nhật, 05:49, Thứ Ba, 26/07/2022 (GMT+7)

(VLO) Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo tinh thần nghị quyết này, BCH Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ này Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá, thời gian qua ở một số nơi chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; chậm đổi mới phương thức lãnh đạo. Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng…

Tại hội nghị triển khai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, ngoài việc nghiên cứu thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 21, các tổ chức, cơ sở đảng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bởi vừa qua một số tổ chức đảng bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong đó có việc dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ và một số nơi thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Song song đó, tiếp tục nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại… vì qua theo dõi một số tổ chức còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Về đội ngũ đảng viên, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, động cơ vào Đảng phải trong sáng. Bởi vì, ngay từ lúc vào Đảng mà động cơ không đúng, không trong sáng thì khi bước vào Đảng hoạt động cả cuộc đời thì không thể tin tưởng người đó sẽ trong sáng được. Thực tế, Đảng mong muốn một người đi với Đảng suốt đời. Rất tiếc đã có một bộ phận giữa đường “gãy cánh” vì những động cơ không trong sáng. 

AN NHIÊN