Công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ then chốt

Cập nhật, 10:46, Thứ Ba, 19/07/2022 (GMT+7)

Trong báo cáo chuyên đề “Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” mới đây, GS. Phùng Hữu Phú- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhắc lại, quan điểm về công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, theo đó phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Theo GS. Phùng Hữu Phú, trong hệ thống các văn kiện đại hội, nội dung xây dựng Đảng chiếm một phần nội dung rất quan trọng. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây không chỉ là bài học cho một nhiệm kỳ đại hội, mà còn được đúc rút, tổng kết quá trình xây dựng Đảng trong giai đoạn đất nước đổi mới.

Đáng lưu ý, đối với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương xác định không chỉ “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, mà cả “hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Ngoài ra, Đại hội XIII cũng đã hoàn thiện thêm nội dung về xây dựng Đảng. Trước đây, xây dựng Đảng gồm 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đại hội XIII bổ sung nội dung xây dựng Đảng về cán bộ, tách ra từ mặt xây dựng Đảng về tổ chức. Do đó, xây dựng Đảng hiện nay có 5 nội dung: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ. Trong đó, xây dựng Đảng về cán bộ là trung tâm của các nội dung.

Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm với điểm mới là chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá. Trong đó, đặc biệt nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu.

Cụ thể, 3 đột phá về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về công tác cán bộ. Thứ hai là phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Có điểm rất mới trong đột phá này là phải thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương nhưng phải tạo môi trường để cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo. Đột phá thứ ba là kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; trong đó, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là “quyết định”.

AN NHIÊN