Những định hướng lớn phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật, 04:05, Thứ Bảy, 23/07/2022 (GMT+7)

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 đã đưa ra những nội dung mới, định hướng lớn, mang tính chất dài hạn và những mục tiêu cụ thể, lượng hóa cho từng giai đoạn để phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, BCH Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất cao ban hành nghị quyết mới về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Phó Thủ thướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phân tích sâu sắc về tính cấp thiết ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW; nêu rõ những kết quả đạt được; hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; 5 quan điểm chỉ đạo nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, năm 2045.

Bên cạnh các mục tiêu tổng quát và cụ thể từng giai đoạn đến năm 2030 và đến năm 2045, nghị quyết cũng nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Phó Thủ tướng cho rằng, phải nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nội dung quan trọng, cốt lõi khắc phục cho được tồn tại kéo dài và chậm được khắc phục trong thời gian vừa qua và xác định đây là nhiệm vụ trước tiên. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT. Để khuyến khích, phát triển KTTT. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội- nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển KTTT.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 20-NQ/TW cũng giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, địa phương thực hiện để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự phát triển kinh tế thị trường là xu thế tất yếu khách quan và phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của các thành viên; tôn trọng các giá trị, nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của từng địa phương, từng vùng và của cả nước. KTTT có nhiều hình thức đa dạng phát triển từ thấp đến cao, trong đó hợp tác xã là nòng cốt.

LÝ AN