UBND tỉnh Vĩnh Long: Giảm 4 phòng, trung tâm và 22 biên chế

Cập nhật, 05:36, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Đó là tổng số phòng, trung tâm và biên chế của UBND tỉnh Vĩnh Long đã giảm trong nhiệm kỳ 2015- 2020, trong đó giảm 4 biên chế công chức và 18 biên chế sự nghiệp so biên chế được giao năm 2015, đạt tỷ lệ 21,15%.

Nhiệm kỳ qua, Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long thêm chức năng, nhiệm vụ và thành lập mới 2 đơn vị trực thuộc với 10 vị trí việc làm nhưng không giao thêm biên chế, Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo xây dựng đề án vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế; triển khai sắp xếp lại tổ chức theo kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy cơ sở; đồng thời rà soát lại nhiệm vụ từng vị trí việc làm; xác định lại tổ chức các phòng, ban, trung tâm; chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ; thực hiện bổ sung quy hoạch, sắp xếp bố trí phân công nhiệm vụ công tâm, khách quan, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn.

NGUYỄN PHƯƠNG