Thực hiện gửi tin nhắn (SMS) thông tin văn bản

Cập nhật, 13:29, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận thực hiện tin nhắn (SMS) để gửi tin nhắn thông tin văn bản (VB) đến, VB đi (VB không có tính mật) thông qua hệ thống quản lý VB và điều hành của UBND tỉnh đến lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND cấp huyện.

Theo đó từ ngày 1/6/2020, sẽ triển khai sử dụng nhắn tin đối với các loại VB sau: giấy mời họp của UBND tỉnh; VB chỉ đạo của UBND tỉnh (VB có hạn xử lý); VB hỏa tốc; VB khẩn, thượng khẩn; các VB khác theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Đến nay, hệ thống quản lý VB và điều hành của tỉnh đã kết nối liên thông thông suốt 4 cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và kết nối thông suốt các địa phương ngoài tỉnh, hiện tại hệ thống vận hành ổn định, an toàn và bảo mật.

KIM NGÂN