Triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư trong lĩnh vực giao thông

Cập nhật, 18:48, Thứ Năm, 10/11/2022 (GMT+7)

Sở GT - VT vừa xây dựng kế hoạch triển hai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; duy trì, phát triển, mở rộng kết cấu hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia trên không gian số để đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số…

Theo kế hoạch, ngành giao thông sẽ tham gia đóng góp ý kiến trong tham mưu, đề xuất hoàn thiện, chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư…

CÔNG NGÔN