Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cập nhật, 21:00, Thứ Năm, 13/05/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025. Một trong những nhiệm vụ chính là hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn; đào tạo công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp tạo nguồn cán bộ chuyên gia về năng suất chất lượng.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp của dự án giai đoạn 2016- 2020 thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001:2015, HACCP, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật... Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý (ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP; truy xuất nguồn gốc,...), chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng,...

LÝ AN