Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật, 06:20, Thứ Tư, 26/10/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg, ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu chung là tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thông qua các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu các nông sản, thủy sản; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Cụ thể là ứng dụng công nghệ mới, các giải pháp khoa học đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15%, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; ít nhất 70% mô hình triển khai trong chương trình được tiếp tục duy trì và nhân rộng. Tối thiểu 40% sản phẩm OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng...

PHƯƠNG THƯ