Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật, 05:33, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Nghị quyết 76/2022/QH15 được thông qua ngày 15/11/2022 của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kể từ ngày 15/11/2022, áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên (theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, thời hiệu xử lý kỷ luật là 2 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 5 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên).

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

BT (theo thuvienphapluat.vn)