Định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 06:15, Thứ Năm, 27/07/2023 (GMT+7)

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong đó, trọng yếu là đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH), bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ đất nước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, có ý nghĩa quyết định đến sự vững mạnh của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự phồn vinh của đất nước ở mỗi thời kỳ cách mạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước nhất là người đứng đầu.

Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ vững chắc đất nước. Việc cần làm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Trong đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm bắt DLXH ở các cấp thực sự trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Vì thế, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt và chủ lực thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác tuyên truyền”- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Lê Minh Đức cho biết.

Đồng thời, BCĐ Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BC 35) của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được củng cố, kiện toàn. Trong đó, hầu hết các cộng tác viên DLXH của tỉnh và huyện đều được tiếp tục cơ cấu làm lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên diễn đàn mạng xã hội.

Tính trong 6 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 100.000 cuộc tuyên truyền miệng kết hợp các hình thức tuyên truyền khác như trực tuyến, mạng nội bộ, đài truyền thanh, loa phát thanh, mạng xã hội... về chỉ thị, nghị quyết, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng xã NTM và đô thị văn minh, thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới quốc gia; công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn hán, xâm nhập mặn... cho gần 4,5 triệu lượt người dự.

Theo Bí thư Huyện ủy Mang Thít- Nguyễn Huỳnh Thu, huyện luôn tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải kịp thời cung cấp thông tin, định hướng DLXH trước các sự kiện, vấn đề nảy sinh, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cũng thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại với nhân dân, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

Công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ cộng tác viên DLXH ở các cấp luôn được cấp ủy quan tâm, ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hiện, tổ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh ổn định số lượng 35 đồng chí. Tổ cộng tác viên DLXH cấp huyện và tương đương ổn định với tổng số lượng 214 đồng chí.

Tổ cộng tác viên cơ sở (xã, phường, thị trấn) mới được thành lập theo Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, với tổng số lượng 676 đồng chí. Tổ tiếp tục duy trì hoạt động nhóm Zalo cộng tác viên DLXH cấp tỉnh, huyện và cơ sở để thuận tiện trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Trong năm 2023, ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị và cộng tác viên DLXH các cấp trong tỉnh hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, nắm, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, DLXH cho cấp ủy cùng cấp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với nhiều thông tin nhanh, chính xác và có chiều sâu, sát với tình hình thực tế cơ sở về diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh những vấn đề, sự kiện xảy ra trên địa bàn.

Công tác thỉnh thị, báo cáo, trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cộng tác viên có sự kết nối tốt.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, phải thực hiện thường xuyên, lâu dài và phải có biện pháp phù hợp với thực tiễn, để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của hệ thống báo chí và hoạt động của các fanpage, trang web địa phương, đơn vị trong việc chủ động đăng tải thông tin chính thống để định hướng DLXH, lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng, xã hội.

Tuyên truyền với nhiều hình thức góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.
Tuyên truyền với nhiều hình thức góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Với nhiều hình thức tuyên truyền, phương thức tuyên truyền nhưng cần thống nhất quan điểm mục tiêu, phương hướng và cao nhất là thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân để nỗ lực phấn đấu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: HẢI YẾN