Lan tỏa tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 05:36, Thứ Tư, 29/03/2023 (GMT+7)

 

Tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.
Tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp nối thành công của 2 cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát động cuộc thi lần thứ 3, năm 2023 nhằm lan tỏa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Chủ đề cuộc thi năm nay gồm 3 nhóm chính là bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại buổi lễ phát động cuộc thi của tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mong muốn nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, để tiếp tục thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị thời gian tới.

Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 sẽ góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang yêu cầu tuyên giáo các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi và tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi đạt yêu cầu đề ra. Nhất là qua cuộc thi phải tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc triển khai, quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng.
Việc triển khai, quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, cần có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng thì cuộc thi mới đạt kết quả tốt. Đồng thời, yêu cầu Trường Chính trị Phạm Hùng và trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục hướng dẫn, vận động các giảng viên, học viên có bài viết chất lượng tham gia cuộc thi lần này.

Riêng đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh, cũng như văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về cuộc thi cần tập trung quán triệt, động viên, hướng dẫn cán bộ, phóng viên, nhà báo có tác phẩm tham gia dự thi. Cuộc thi lần thứ 3 này đã có sự mở rộng về thể loại tác phẩm, đó là phát thanh, truyền hình và video clip; đây là thế mạnh của các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Đặc biệt, các địa phương, cơ quan, đơn vị khi tham gia cuộc thi cần lưu ý, trong các tác phẩm cần phải có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện về lực lượng, về nhân tố, việc xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, để mỗi người dân đều có ý thức, trách nhiệm phản bác những thông tin xấu độc hại, những luận điệu sai trái, nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/6/2023 và sẽ chọn lọc những tác phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng để gửi về Trung ương dự thi.

Bài, ảnh: HẢI YẾN