Vai trò của báo chí đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 06:32, Thứ Hai, 19/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ở mỗi thời kỳ, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, Đảng ta càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.

Riêng ở tỉnh ta, công tác an ninh tư tưởng- văn hóa, an ninh chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đạt được những kết quả đó có vai trò rất lớn của các cơ quan báo chí thông qua việc sử dụng hiệu quả của các phương tiện truyền thông hiện có trên địa bàn.

Công tác đấu tranh, phản bác tiếp tục có chuyển biến, các địa phương, đơn vị đã tăng cường đổi mới hình thức như: tập trung biên tập nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh infographic, video clip; tăng cường tạo lập nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội; tích hợp tuyên truyền, đấu tranh phản bác với hoạt động nắm tư tưởng, dư luận… kết quả bước đầu đánh giá tích cực, cung cấp thông tin thường xuyên, cơ bản kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Nổi bật là công tác đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật tại địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh; các tờ tin, bản tin, cổng thông tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành cũng quan tâm trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, đăng phát những thông tin tích cực nhằm phản bác các thông tin sai trái, chưa được kiểm chứng mà dư luận đang quan tâm, bức xúc; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng được chỉ đạo tổ chức thực hiện tích cực, thường xuyên, liên tục.

Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã mở chuyên mục “Góc nhìn sự thật” để tuyên truyền có hệ thống việc thực hiện Nghị quyết 35; Báo Vĩnh Long quan tâm đăng tải, tuyên truyền nội dung về nền tảng tư tưởng của Đảng; các cơ quan, ban, ngành, địa phương quan tâm cung cấp thông tin chính thống cho báo chí...

Hệ thống truyền thanh ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường xuyên xây dựng chuyên mục để thông tin tuyên truyền 2 buổi/ngày, gắn với các nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Riêng “Bản tin Thông tin công tác tư tưởng” của tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng đều có bài viết định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với sự tăng cường chống phá của các thế lực thù địch, trong Đảng và trong xã hội hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bên cạnh đó, một số thông tin phản ánh tình hình địa phương được đăng tải trên không gian mạng trong thời gian dài, nhưng chậm được các ngành chức năng ở địa phương cung cấp thông tin, phản biện báo chí, định hướng dư luận, nhất là những phản ánh có liên quan nội bộ, vụ việc tiêu cực...

Trên không gian mạng nổi lên tình trạng người dùng Facebook, Zalo chia sẻ, đăng tải thông tin nhạy cảm, xấu, chưa được cho phép, xảy ra rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình, hoạt động của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Từ những mặt làm được và hạn chế như đã nêu ở trên, trước hết, chúng ta thống nhất với nhau rằng nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lênin; là tư tưởng Hồ Chí Minh; là cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng; là chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nền tảng văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam,…

Cho nên, báo chí phải góp phần thực hiện cho được mục tiêu chung của chúng ta là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ, giải pháp của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan báo chí là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Từ đó góp phần phát triển đất nước bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Khẳng định có tính thuyết phục cao và mạnh mẽ Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng ta, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động, linh hoạt vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương diện mang tính thuyết phục cao.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông. Chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả và có sự kết hợp chặt chẽ giữa các kênh thông tin truyền thông.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nêu bật những tấm gương người tốt việc tốt gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGUYỄN SAN