Ủy quyền luật sư khiếu nại được không?

Cập nhật, 16:32, Thứ Ba, 14/03/2023 (GMT+7)

Tôi có vấn đề cần khiếu nại (KN) nhưng do có nhiều lý do khách quan nên tôi không thể đứng ra làm việc này. Vậy tôi có thể ủy quyền cho luật sư KN được không?

Lê Trường Giang

(Trà Ôn)

Trả lời:

Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định về đại diện thực hiện việc KN. Theo đó, người KN có thể tự mình KN hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc KN. Trường hợp người KN là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc KN. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền KN cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền KN được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo nghị định này.

Như vậy, người KN có thể ủy quyền cho luật sư. Trường hợp người KN là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc KN.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC