Tạm dừng thí điểm hợp nhất các cơ quan tham mưu

Cập nhật, 08:52, Thứ Ba, 02/08/2022 (GMT+7)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết thực hiện Kết luận 34 năm 2018 của Bộ Chính trị, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận 34. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận 34 còn một số hạn chế, vướng mắc, như một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế, cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương; một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo ban thường vụ các tỉnh- thành ủy căn cứ vào tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ; trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND, UBND cấp huyện.

Bộ Chính trị chỉ đạo, các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì ban thường vụ tỉnh- thành ủy chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

AN NHIÊN