Hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với HTX nông nghiệp

Cập nhật, 21:54, Thứ Ba, 31/01/2023 (GMT+7)

Theo Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về ban hành quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với HTX nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mỗi HTX được hỗ trợ tối đa số tiền 3 tỷ đồng.

Mỗi HTX chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng và chế biến sản phẩm phục vụ sản xuất các HTX nông nghiệp hoạt động theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương; HTX có quy mô thành viên lớn hơn; HTX hoạt động trên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nội dung hỗ trợ cụ thể gồm: Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên. Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt (bao gồm: cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng). Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bao gồm: hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng thủy sản tập trung của hợp tác xã nông nghiệp.

Mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/hợp tác xã; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư của dự án, nguồn vốn của HTX và nguồn vốn hợp pháp khác đóng góp 10% tổng mức đầu tư của dự án.

HTX căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi UBND  huyện, thị xã, thành phố nơi HTX tổ chức sản xuất, kinh doanh; và tổng số thành viên của HTX đạt từ 15 thành viên trở lên.

PHONG- ANH

Các tin khác: