Doanh nghiệp cần biết

Quy định hạch toán tập hợp sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Cập nhật, 06:56, Thứ Hai, 30/04/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc hạch toán tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến tính giá thành sản phẩm- dịch vụ không hợp lý.

Khi tính trừ cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thì doanh nghiệp luôn luôn bị lỗ đồng nghĩa với thu nhập tính thuế bị âm, không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, khiến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Điều 26 Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Tài khoản 154: tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang về nguyên tắc kế toán đối với tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của thành phẩm, dịch vụ nhập kho ở từng ngành: công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, nông nghiệp… ở cuối kỳ kế toán trong từng doanh nghiệp;

Tài khoản 154 cũng phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức các loại hình hoạt động này.

Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ cần phải xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành; tổ chức tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Tính giá thành sản phẩm đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất trong đơn vị sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành; kế toán ghi chép phản ánh chính xác, đầy đủ các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí…

Và vì vậy, để chống thất thu thuế, ngành thuế tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với những doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Việc tuân thủ quy định hạch toán tập hợp sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách khách quan, trung thực, chính xác, rõ ràng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

NGUYỄN VĂN SOANG