Phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 6,5% - 6,7%

Cập nhật, 17:27, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Ngày 10/11, Quốc hội chia tổ thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất cao với tờ trình của Chính phủ về dự án luật này nhằm giúp chúng ta xác định ranh giới, vị trí, đặc điểm của từng vùng, từng miền, địa phương cũng như phục vụ việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ nước ta.

Đóng góp thêm cho dự án luật, các đại biểu cho rằng tại điều 52 quy định về việc hành nghề độc lập thì có cần thiết không, đề nghị rà soát lại cả nước có bao nhiêu cá nhân hành nghề độc lập, hoạt động của họ thế nào, hiệu quả ra sao, có phổ biến không, nếu Chính phủ có báo cáo đánh giá được thì nên quy định trong luật.

Ngoài ra, trong dự án luật còn một số vấn đề cần có chế định vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, đó là việc đo đạc không chính xác nhưng được công bố thì ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội nên cần chế định khen thưởng và xử phạt; trong quản lý bản đồ cần có chế định là cập nhật dữ liệu và công bố dữ liệu hàng năm cho người dân biết.

Cũng trong ngày 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 được Quốc hội thông qua: về kinh tế, phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP.

Về lĩnh vực xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23%- 23,5%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%.

TÂM THI