Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)

Xã Đông Thạnh (TX Bình Minh) đang ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào công tác giải quyết thủ tục hành chính, bước đầu các hồ sơ trực tuyến phát sinh đã được giải quyết đúng quy định.

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nhập, lưu trữ vào hệ thống. Trang thông tin điện tử xã được đưa vào sử dụng và vận hành bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc cập nhật các tin tức sự kiện của xã, cũng như đăng các thủ tục hành chính. Tất cả các cán bộ, công chức của xã cài đặt app Smart Vĩnh Long để theo dõi, và kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi của nhân dân.

Các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. Năm 2022, UBND xã đã công khai 163 thủ tục hành chính, đạt 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Ngoài ra, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của xã được công khai trên trang thông tin điện tử của xã (https://dongthanh2.vinhlong.gov.vn/).

Với kết quả trên, xã Đông Thạnh được công nhận đạt tiêu chí hành chính công trong xây dựng NTM nâng cao năm 2022.

NGUYỄN XUÂN