Cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Nghị quyết 30 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, chủ đầu tư xác định giá gói thầu căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau đây:

Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của nhà cung cấp theo các hình thức sau:

+ Chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn).

Hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu trong thời gian tối thiểu 10 ngày.

Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

Trường hợp chỉ có 1 hoặc 2 nhà phân phối hoặc doanh nghiệp cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

+ Chủ đầu tư cũng được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

Giá trúng thầu của gói mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày.

BT (theo thuvienphapluat.vn)