Định mức số lượng người làm việc của trạm y tế xã là 5 người

Cập nhật, 14:01, Chủ Nhật, 26/02/2023 (GMT+7)

Ngày 17/2, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Thông tư 03 có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2023.

Theo đó, vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là trạm y tế xã) được quy định như sau:

Vị trí việc làm của trạm y tế xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư này.

Định mức số lượng người làm việc của trạm y tế xã là 5 người làm việc/trạm y tế xã.

Hệ số điều chỉnh:

Điều chỉnh theo dân số:

+ Đối với trạm y tế xã ở vùng I và vùng II trên 6.000 dân, nếu tăng từ 2.000- 3.000 dân thì tăng thêm 1 người làm việc.

+ Đối với trạm y tế xã ở vùng III trên 5.000 dân, nếu tăng 1.000 dân thì tăng thêm 1 người làm việc.

Điều chỉnh theo vùng địa lý:

+ Trạm y tế vùng II được tăng thêm với hệ số 1,2.

+ Trạm y tế vùng III được tăng thêm với hệ số 1,3.

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của trạm y tế xã:

+ Bác sĩ/ y sĩ.

+ Hộ sinh.

+ Điều dưỡng.

+ Các chức danh nghề nghiệp y tế khác: Bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, lương y, dân số, dược, kỹ thuật y, khúc xạ nhãn khoa và chuyên môn khác.

BT (theo thuvienphapluat.vn)