Điều kiện ký kết hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật, 15:13, Thứ Ba, 21/02/2023 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, điều kiện ký kết hợp đồng thực hiện một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Bổ sung điều kiện với đối tượng là tổ chức cung cấp dịch vụ so với quy định hiện hành).

Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1, Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 111.

Nghị định 111 có hiệu lực từ 22/2/2023 và thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2013/NĐ-CP, Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2022.

BT (theo thuvienphapluat.vn)