Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 14/12/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập do Ủy ban Kiểm tra Trương ương ban hành.

Theo đó, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, xác minh, kiểm tra, giám sát, cung cấp thông tin và báo cáo về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong đó, tài sản, thu nhập phải kiểm soát bao gồm:

- Tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 1, khoản 6, khoản 8, Điều 3, Quy chế (theo Quyết định 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022).

- Tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của đối tượng có nghĩa vụ kê khai.

Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để kết luận về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng đối với tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của đối tượng có nghĩa vụ kê khai.

Xác minh tài sản, thu nhập là việc cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của đối tượng có nghĩa vụ kê khai.

BT (theo thuvienphapluat.vn)