Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024"

Cập nhật, 18:48, Thứ Tư, 24/04/2024 (GMT+7)

(VLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024” nhằm lan tỏa mạnh mẽ cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024”.
Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024”.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những tác phẩm mang tính “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tổ chức cuộc thi nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 25/6/2024. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiến hành tuyển chọn tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương. Dự kiến cuối tháng 9/2024 sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp tuyên giáo, các sở ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi và tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi đạt yêu cầu đề ra. Qua cuộc thi phải tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: HẢI YẾN