Tiếp tục tăng cường "Tự soi tự sửa"

Cập nhật, 05:38, Thứ Năm, 01/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu toàn tỉnh tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” của cán bộ, đảng viên nhằm phát huy “cần, kiệm, liêm, chính”, chí công vô tư.

Song song đó, nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

HẢI YẾN