Sinh hoạt tư tưởng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật, 07:59, Thứ Năm, 10/11/2022 (GMT+7)

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sinh hoạt tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu được triển khai bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm này; Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư “Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị “Về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Quy định 80 của Bộ Chính trị “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định 69 của Bộ Chính trị “Về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm”; Chương trình số 19 của Tỉnh ủy “Về thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Thế yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội; khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tỉnh cần khẩn trương triển khai, quán triệt đến các tổ chức Đảng và đảng viên, đảm bảo tất cả đảng viên đều hiểu rõ, đầy đủ những nội dung và những điểm mới trong quy định. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể căn cứ vào chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

BÙI THANH