Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật, 10:24, Thứ Hai, 01/02/2021 (GMT+7)

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

(VLO) Sau 8 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội- báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, với số phiếu đồng ý gần như tuyệt đối, đại biểu dự Đại hội đã đồng ý chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, thống nhất mục tiêu tổng quát phát triển đất nước là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo  Trung ương- báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên ra mắt đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên ra mắt đại hội.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu 200 người vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... để tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết.
Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết.

 

Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Đoàn thư ký- đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gởi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII.
Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Đoàn thư ký- đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gởi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng thống nhất mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới.

Đó là, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thống nhất những chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó đáng chú ý là tốc tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2021- 2025 đạt khoảng 6,5- 7%...

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI