Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Cập nhật, 06:13, Thứ Bảy, 30/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đồng chí có năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị vững vàng vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để lãnh đạo Đảng, đất nước trong thời gian tới.

Thiếu tá Nguyễn Phước Tân- Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ảnh)

Những ngày qua, theo dõi chương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi thấy các văn kiện được xây dựng công phu, chất lượng, bố cục nội dung khoa học. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng tình hình đất nước trong 5 năm qua (2015- 2020) và sau 35 năm đổi mới (1986- 2020).

Đặc biệt, trong dự thảo Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày, tôi rất tâm đắc với những khái quát về thành tựu lớn trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là đất nước ta đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều suy giảm.

Từ đó, đời sống của nhân dân đã được nâng cao, niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa vì vậy cùng ngày càng gia tăng.

Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống Quân đội anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể; mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, giúp đời sống nhân dân phát triển hơn; đẩy lùi nạn tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đồng thời, đại hội sẽ lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Thiếu tá Lê Tấn Tạo- Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 890

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 35 năm đổi mới đất nước, đất nước đã đạt được những thành quả cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có công tác quốc phòng- an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII của Đảng có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Điều này tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán về nguyên tắc Ðảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng, quân binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại.

Tôi tin tưởng và mong muốn, sau Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, chính sách, quan tâm, tạo mọi điều kiện để Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC (ghi)