Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Cập nhật, 07:01, Thứ Sáu, 17/11/2017 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh là Chủ tịch UBND tỉnh; hoặc người được Chủ tịch UBND và người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh do người đứng đầu cơ quan thực hiện, hoặc ủy quyền cho cấp phó được giao phụ trách cơ quan thực hiện;

Đối với UBND cấp huyện cấp xã, do chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện hoặc ủy quyền cho cấp phó thực hiện. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước đó;

Các cá nhân không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

MINH DUY