Giúp việc gia đình cũng phải ký hợp đồng lao động

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 23/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi vừa nhận một người giúp việc gia đình, vậy tôi có phải ký hợp đồng lao động (LĐ) không?

Nguyễn Phan Anh (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1, Điều 89 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về một số quy định riêng đối với LĐ là người giúp việc gia đình. Đó là, khi nhận người LĐ vào làm việc thì người sử dụng LĐ phải ký kết hợp đồng LĐ với người LĐ.

Hình thức hợp đồng LĐ ký kết phải bằng văn bản theo quy định tại khoản 1, Điều 14 và khoản 1, Điều 162 của Bộ luật LĐ.

Trước khi ký kết hợp đồng LĐ, người LĐ và người sử dụng LĐ có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật LĐ, đồng thời người sử dụng LĐ phải cung cấp rõ các thông tin về phạm vi công việc phải làm, điều kiện ăn, ở của người LĐ tại gia đình người sử dụng LĐ và những thông tin cần thiết khác liên quan đến việc bảo đảm an toàn sức khỏe trong việc thực hiện công việc mà người LĐ yêu cầu.

Còn tại khoản 1, Điều 14 Bộ luật LĐ quy định, hợp đồng LĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người LĐ giữ 1 bản, người sử dụng LĐ giữ 1 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều này.

Khoản 1, Điều 162 của bộ luật này quy định, thời giờ làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề, công việc theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động-TB-XH ban hành.

Như vậy, đối với người LĐ giúp việc gia đình cũng phải ký kết hợp đồng LĐ và tuân thủ các quy định như vừa nêu.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC