Đất thừa kế là tài sản chung hay riêng?

Cập nhật, 09:52, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Tôi nhận thừa kế một thửa đất từ cha ruột. Tôi muốn biết thửa đất này là tài sản của riêng tôi hay cả vợ chồng?

Phan Tuấn Vỹ

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình thì tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1, Điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Như bạn trình bày thì bạn được nhận thừa kế thửa đất và theo quy định trên thì đất nhận thừa kế riêng là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Do đó, thửa đất bạn được nhận thừa kế từ cha ruột là tài sản riêng của bạn nên bạn có toàn quyền với tài sản này.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC