Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Cập nhật, 19:31, Thứ Bảy, 11/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả và đúng các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 và những năm tiếp theo;

sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền.

Tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân, công khai tài liệu tuyên truyền tại bộ phận một cửa các cấp để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; bố trí công chức, viên chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

H.M